Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. јануар 2019.

Пратеће Саопштење за објављивање Годишњег плана расписивања јавног конкурса

31. јануара 2019.|

У складу са чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16 /18) Министарство заштите животне средине, дана 31. јануара 2019. године објављује Годишњи план расписивања јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години.
2. новембар 2018.

Конкурс за уступање рибарског подручја ,,Сава” на коришћење

2. новембра 2018.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ,,САВА” НА КОРИШЋЕЊЕ Оглашава се уступање Рибарског подручја ,,Сава” на коришћење, одређенoг Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015).
1. август 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

1. августа 2018.|

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
18. април 2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

18. априла 2018.|

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-480/2018 од 30.01.2018. године,  оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
17. април 2018.

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева

17. априла 2018.|

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа: Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2018. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.