Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. фебруар 2018.

UNESCO/ISEDC КО-СПОНЗОРИСАНИ ПРОГРАМ СТИПЕНДИРАЊА – 2018

28. фебруара 2018.|

У складу са стратегијом и циљевима одобреног УНЕСКО програма и буџета за програмску секцију стипендирања, УНЕСКО међународни центар II категорије за одрживи енергетски развој (ISEDC) у Москви (Руска Федерација) нуди двадесет стипендија у трајању од по четири недеље током 2018. године. Циљ овог програма стипендирања је изградња капацитета и развој људских ресурса у области одрживих и обновљивих извора енергије у земљама у развоју и земљама у транзицији. Активности обуке у оквиру ових стипендија се одржавају у специјализованим установама у Руској Федерацији. Настава ће се одржавати на енглеском језику. УНЕСКО ће се заузимати за пријаве које су из земаља у развоју и земаља у транзицији (листа позваних држава чланица је у Анексу I).
24. јул 2017.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

24. јула 2017.|

ОБАВЕШТЕЊЕ Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину, који је објављен на интернет страници овог министарства од 16. јуна 2017. године, на основу Закона и изменама и допунама закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/2017), спровешће Министарство заштите животне средине. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 и 43/17), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
15. јун 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јулски испитни рок 2017. године

15. јуна 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јулском испитном року ће бити организовано крајем јула месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за јулски рок достављају се од 16. јуна до 30. јуна 2017. године. У складу са Правилником о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 117/14), право на полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја имају лица старија од 18 година, која су запослена код управљача заштићеног подручја, на радном месту чувара заштићеног подручја, са најмање средњом сручном спремом и која уредно поднесу прописану документацију за полагање испита.
6. јун 2017.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за јунски испитни рок 2017. године

6. јуна 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у јунском року ће се одржати  28. јуна 2017. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
3. март 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за априлски испитни рок 2017. године

3. марта 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у априлском испитном року ће бити организовано крајем априла месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за априлски рок достављају се од 2. до 17. марта 2017. године.