Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

30. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње котларнице ТЕ ”Колубара”

30. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. децембар 2020.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево

25. децембра 2020.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. децембар 2020.

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ

24. децембра 2020.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА  „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРАˮ Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ налази се на територији општина Чачак и Лучани.
23. децембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача

23. децембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
22. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 104+557 до км 104+974, на к.п.бр. 4344/1, 4345/3, 4348/2, 4345/5 и 4348/3, КО Гложане, на територији општине Свилајнац

22. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће