Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. avgust 2017.

Rešenje o zabrani rada kompleksa Skladište TNG u Kovačici –Blok 44 (radna zona), KP 7093 i 7112 K.O., operatera Nafta a.d. Beograd, rešenje broj: 532-02-00231/10/202-02

3. avgusta 2017.|

Na osnovu člana 67. stav 4. i člana 78. stav 2. i stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
21. mart 2017.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za „Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd ogranak Smederevo

21. marta 2017.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:
21. novembar 2016.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Seveso kompleks „Galenika Fitofarmacija“ u Zemunu

21. novembra 2016.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:
21. septembar 2016.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Skladište veštačkog đubriva na bazi amonijum nitrata u Novom Sadu, „Motins“

21. septembra 2016.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11- odluka US i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:
2. avgust 2016.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Standard gas“ d.o.o. Novi Sad, za Postrojenje za preradu široke frakcije lakih ugljovodonika u Odžacima

2. avgusta 2016.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće: