Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње котларнице ТЕ ”Колубара”

30. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. децембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача

23. децембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
22. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 104+557 до км 104+974, на к.п.бр. 4344/1, 4345/3, 4348/2, 4345/5 и 4348/3, КО Гложане, на територији општине Свилајнац

22. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 102+692,60 до км 102+845, на к.п.бр. 3899/1, КО Гложане, на територији општине Свилајнац

22. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта припремних радова – земљани радови – ископ за изградњу, доградњу и реконструкцију због повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR

17. децембра 2020.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће