Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“

1. фебруара 2018.|

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ)  „Паклештица“, на реци Височици, са машинском зградом на к.п. бр. 8939, 889, 890, 893, 894, 895, 8945, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 932, 933, 934, 935, 941, 512, 513, 514, 517, 518, 519 K.O. Рсовци, 1208/1, 1208/3, 3124, 3125, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154,3155, 3156, 3162, 3163, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 33303331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340,3341, 3342, 3343, 33443345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 33361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3869, 3886 К.О. Паклештица, град Пирот, на простору Парка природе „Стара планина“, носиоца пројекта, „PIRAK HYDRO“ д.о.о. из Земуна, Жарка Обрешког 23, окончан решењем број 353-02-1374/2017-16 од 18. јула 2017. године.