Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. новембар 2020.

Решење о одређивању обима и садржаја  Студије о процени утицаја на животну средину – фазна изградња деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на секторима Крушевац (Кошеви) – Медвеђа

27. новембра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
27. новембар 2020.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат доградње и реконструикције објекта Hotel Grey, НП „Копаоник“ блок14, подцелина 2.5 „Суво Рудиште“, општина Рашка

27. новембра 2020.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
29. октобар 2020.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Гасовода од мерне станице (МС) 2 на магистралном гасоводу (интерконектору) граница Бугарске-граница Мађарске на територији СО Параћин

29. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
29. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње – постављања радио базне станице ”NI4356_01 ZA_Janja”, на к.п. 580, КО Балта Бериловац

29. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта реконструкције и пренамене објекта – зграда хемијске индустрије – складиште готових производа у објекат за припрему амбалаже од пластике за складиштење и транспорт, на к.п.бр. 6951/72, КО Шабац

13. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће