Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. novembar 2020.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – fazna izgradnja deonice autoputa E-761 od Kruševca (Koševi) do Adrana km 27+600 – km 81+476.86 na sektorima Kruševac (Koševi) – Medveđa

27. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
27. novembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat dogradnje i rekonstruikcije objekta Hotel Grey, NP „Kopaonik“ blok14, podcelina 2.5 „Suvo Rudište“, opština Raška

27. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
29. oktobar 2020.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Gasovoda od merne stanice (MS) 2 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji SO Paraćin

29. oktobra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
29. oktobar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje – postavljanja radio bazne stanice ”NI4356_01 ZA_Janja”, na k.p. 580, KO Balta Berilovac

29. oktobra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
13. oktobar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta rekonstrukcije i prenamene objekta – zgrada hemijske industrije – skladište gotovih proizvoda u objekat za pripremu ambalaže od plastike za skladištenje i transport, na k.p.br. 6951/72, KO Šabac

13. oktobra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće