Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3

9. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. октобар 2020.

Решење носиоцу пројекта Град Нови Пазар, ул. Стефана Немање бр. 2, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, конзервације и ревитализације објекта „Кула Мотриља“ у Новом Пазару

6. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину  за допунски рударски пројекат за повећање капацитета флотације рудника Мајданпек

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће
1. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације, санације и реконструкције библиотеке града Београда- библиотеке „Ђорђе Јовановић“, улица Змај Јовина бр.1, Београд на КП бр. 2225/1 и 2225/2, КО Стари град

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита са спруда уз десну обалу реке Западне Мораве, на стационажи од км183+000 до км 183+300, на к.п. број 21 и 22, КО Горобиље

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће