Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. avgust 2016.

Rešenje kojim je data saglasnost nosiocu projekta preduzeću YUNIRISK d.o.o iz Beograda, Simina 18, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za inertizaciju industrijskog otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu fabrike ”21. maj” u Rakovici

29. avgusta 2016.|

Na osnovu čl. 24 i 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
18. jul 2016.

Rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX d.o.o. iz Novog Sada-Sremska Kamenica, Vihorska 35 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada na KP 5297/2 KO Kraljevo, teritorija Grada Kraljeva

18. jula 2016.|

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
1. decembar 2015.

Rešenje da je nosilac projekta YUNIRISK d.o.o. u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

1. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće