Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. октобар 2020.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину  за допунски рударски пројекат за повећање капацитета флотације рудника Мајданпек

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће
1. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације, санације и реконструкције библиотеке града Београда- библиотеке „Ђорђе Јовановић“, улица Змај Јовина бр.1, Београд на КП бр. 2225/1 и 2225/2, КО Стари град

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита са спруда уз десну обалу реке Западне Мораве, на стационажи од км183+000 до км 183+300, на к.п. број 21 и 22, КО Горобиље

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. септембар 2020.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње издвојеног паркинга и приступне саобраћајнице на аеродрому Никола Тесла Београд-Сурчин, к.п. 5256/1, К.О. Сурчин

25. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Адрани – Прељина

24. септембра 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће