Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. novembar 2020.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – fazna izgradnja deonice autoputa E-761 od Kruševca (Koševi) do Adrana km 27+600 – km 81+476.86 na sektorima Kruševac (Koševi) – Medveđa

27. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
2. septembar 2020.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin, sa pratećim objektima, zavedeno pod brojem 353-02-664/2020-03.
19. avgust 2020.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Beo čista energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča

19. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
5. jun 2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Zorka”

5. juna 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
3. jun 2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman,  na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin

3. juna 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav  1. i 4. i čl. 15. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće