Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. oktobar 2020.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Gasovoda od merne stanice (MS) 2 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji SO Paraćin

29. oktobra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
25. septembar 2020.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale u cilju prenamene objekta za tretman zauljenog materijala na kp.br.: 547/1 i 547/7 KO Sukovo, SO Pirot

25. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
10. septembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – Centar za upravljanje otpadom „AVECO“

10. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. septembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC, na k.p. br. 702/1, KO Rakovica, na teritoriji GO Rakovica, grada Beograda, nosioca projekta, preduzeće MITECO – KNEŽEVAC d.o.o. – Beograd,  Ulica Oslobođenja 39, Beograd, zaveden pod brojem 353-02-698/2020-03.
26. avgust 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Mobilno postrojenje za tretman opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, sa privremenim skladištenjem opreme na KP 200/1 KO Zasavica, Sremska Mitrovica“

26. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće