Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. септембар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра „YUNIRISK“ са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом, у Барајеву

11. септембра 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. август 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ЈП Електропривреда Србије Београд, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац Б, на катастарској парцели број 303 КО Костолац село

28. августа 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. август 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суви До“

11. августа 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. август 2020.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта експлоатације мермера као архитектонско – грађевинског камена из лежишта ”Трешњица”

6. августа 2020.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. август 2020.

Решење о сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада, на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице

6. августа 2020.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће