Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. septembar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra „YUNIRISK“ sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom, u Barajevu

11. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
28. avgust 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta JP Elektroprivreda Srbije Beograd, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE Kostolac B, na katastarskoj parceli broj 303 KO Kostolac selo

28. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
11. avgust 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta postrojenja za proizvodnju kreča kapaciteta 350t/dan na platou kamenoloma „Suvi Do“

11. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
6. avgust 2020.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao arhitektonsko – građevinskog kamena iz ležišta ”Trešnjica”

6. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
6. avgust 2020.

Rešenje o saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada, na k.p. 5650 (ranije 4635/5) KO Sevojno, Grad Užice

6. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće