Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. jul 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcije dela Tople valjaonice – linije za zagrevanje slabova

20. jula 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
2. jun 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Glavica – Bojinovići”

2. juna 2020.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
14. maj 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Drenovački Kik”, na delu k.p.br. 758/1, KO Drenovci

14. maja 2020.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
14. maj 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Lešje”

14. maja 2020.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. april 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove kotlarnice u kompleksu aerodroma „Nikola Tesla“-Beograd, na k.p. 3739/40 K.O. Surčin

9. aprila 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće