Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. mart 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta Grad Vranje – Kabinet gradonačelnika, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na kat.parceli broj 12935 KO Vranje 1

12. marta 2020.|

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
12. mart 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za dogradnju postojeće deponije pepela, šljake i gipsa u „TENT – A“ u Obrenovcu

12. marta 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. mart 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na k.p. br. 523 K.O. Ub

10. marta 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. mart 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Adrani – Mrčajevci

9. marta 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. mart 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Mrčajevci – Preljina

9. marta 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće