Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. jul 2017.

Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030)

28. jula 2017.|

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, je pozvalo na prekogranične konsultacije Republiku Srbiju, Ministarstvo zaštite životne sredine, da dostavi svoje eventualne komentare na moguće prekogranične uticaje na životnu sredinu na prostoru Republike Srbije usled realizacije navedene strategije. U skladu sa članovima 8. i 9. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo zaštite životne sredine je u obavezi da omogući učešće u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030) zainteresovanim organima, organizacijama i javnost.
6. april 2016.

Uvid u sadržinu Strateške procena uticaja Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada Mađarske

6. aprila 2016.|

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada i Strateške procene uticaja na životnu sredinu Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada, Ministarstvo poljoprivrede, odeljenje za zaštitu životne sredine Mađarske je pozvalo na prekogranične konsultacije Republiku Srbiju, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, da dostavi svoje eventualne komentare na moguće prekogranične uticaje na životnu sredinu na prostoru Republike Srbije usled realizacije navedenog plana.
9. februar 2016.

Konsultacije o prekograničnom uticaju Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske 2016.-2021

9. februara 2016.|

Na osnovu čl. 23., Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 88/10), kao i čl.10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Službeni glasnik Republike Srbije“ – Međunarodni ugovori, br.102/07) daje sledeće
22. jun 2015.

Dokumentacija na engleskom jeziku, projekta skladišta fossfogipsa u K.O. PRAHOVO

22. juna 2015.|

Na osnovu čl. 20., a u vezi sa čl. 29. stavovi 1. i 3. i čl. 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09) ), čl. 4. i čl. 5. ESPOO konvencije (The Law on Ratification of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  („Official Gazette of  the Republic of Serbia“ , No. 102 /07),  daje sledeće
22. jun 2015.

Zahtev za odlučivanje o učešću Republike Srbije, kao potencijalno ugrožene strane, u proceduri procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje istraživačkog višenamenskog reaktora u Petenu, Holandija

22. juna 2015.|

Na osnovu članova  14. i 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) i člana 3. Zakona o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 102/2007),  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine daje sledeće