Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. jun 2015.

Zahtev za odlučivanje o učešću Republike Srbije, kao potencijalno ugrožene strane, u proceduri procene uticaja na životnu sredinu za projekat ekploatacije i prerade rude zlata i srebra u ležištu Tran

9. juna 2015.|

Na osnovu članova 14. i 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) i člana 3. Zakona o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 102/2007), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine daje sledeće
25. maj 2015.

Konsultacija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu nacrta Generalnog master plana saobraćaja Rumunije

25. maja 2015.|

Na osnovu čl. 23., Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 88/10) ), kao i čl.10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Službeni glasnik Republike Srbije“ – Međunarodni ugovori, br.102/07) daje sledeće