Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јул 2017.

Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030)

28. јула 2017.|

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030), Министарство заштите околиша и енергетике, је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведене стратегије. У складу са члановима 8. и 9. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Министарство заштите животне средине је у обавези да омогући учешће у процедури консултација о прекограничном утицају Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030) заинтересованим органима, организацијама и јавност.
6. април 2016.

Увид у садржину Стратешкe процена утицаја Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада Мађарске

6. априла 2016.|

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада и Стратешке процене утицаја на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада, Министарство пољопривреде, одељење за заштиту животне средине Мађарске је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведеног плана.
9. фебруар 2016.

Консултације о прекограничном утицају Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021

9. фебруара 2016.|

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10), кao и чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће
22. јун 2015.

Документација на енглеском језику, пројекта складишта фоссфогипса у К.О. ПРАХОВО

22. јуна 2015.|

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09) ), чл. 4. i чл. 5. ЕСПОО конвенције (The Law on Ratification of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  („Official Gazette of  the Republic of Serbia“ , No. 102 /07),  даје следеће
22. јун 2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат изградње истраживачког вишенаменског реактора у Петену, Холандија

22. јуна 2015.|

На основу чланова  14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007),  Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће