Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kotlarnice TE ”Kolubara”

30. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
23. decembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Kuzmin – Sremska rača

23. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
22. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Velike Morave, na stacionaži od km 104+557 do km 104+974, na k.p.br. 4344/1, 4345/3, 4348/2, 4345/5 i 4348/3, KO Gložane, na teritoriji opštine Svilajnac

22. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
22. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Velike Morave, na stacionaži od km 102+692,60 do km 102+845, na k.p.br. 3899/1, KO Gložane, na teritoriji opštine Svilajnac

22. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
17. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR

17. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće