Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. децембар 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

11. децембра 2020.|

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД  – Сектор за кључне инвестиционе пројекте, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла Б“ у Обреновцу, на катастарским парцелама број 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 делови парцела 3154/1, 3155, 3184 (река Сава), све у КО Ушће, општина Обреновац, заведен под бројем 353-02-2035/2020-03.
11. децембар 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

11. децембра 2020.|

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД  – Сектор за кључне инвестиционе пројекте, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла А“ у Обреновцу, на катастарским парцелама број 1934/1, 1934/4, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1868/1 (локални пут) и 1849 (део реке Саве) КО Уровци, општина Обреновац, заведен под бројем 353-02-2034/2020-03.
11. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада

11. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта прикључења на железничку станицу Ниш-Ранжирна, на деловима катастарских парцела бр. 1751 и 2537 КО Поповац

10. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбено пословног објекта у блоку 21Б, на катастарској парцели број 1508/426 КО Савски венац

10. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће