Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. decembar 2020.

O B A V E Š T E NJ E

11. decembra 2020.|

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD  – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 delovi parcela 3154/1, 3155, 3184 (reka Sava), sve u KO Ušće, opština Obrenovac, zaveden pod brojem 353-02-2035/2020-03.
11. decembar 2020.

O B A V E Š T E NJ E

11. decembra 2020.|

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD  – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 1934/1, 1934/4, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1868/1 (lokalni put) i 1849 (deo reke Save) KO Urovci, opština Obrenovac, zaveden pod brojem 353-02-2034/2020-03.
11. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za tretman neopasnog građevinskog otpada

11. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta priključenja na železničku stanicu Niš-Ranžirna, na delovima katastarskih parcela br. 1751 i 2537 KO Popovac

10. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno poslovnog objekta u bloku 21B, na katastarskoj parceli broj 1508/426 KO Savski venac

10. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće