Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermerisanih krečnjaka kao prirodnog građevinskog kamena na lokalitetu ”Voznik”, na k.p. broj 2201, KO Rudno

10. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
9. decembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje auto puta Ruma Šabac, deonica auto puta E-70 (petlja „Ruma“)

9. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat rekonstrukcije i dogradnje zgrade muzeja na arheološkom nalazištu Medijana

2. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije hemijskih laboratorija u prizemlju objekta br. 22, kompleksa Hemofarm, pogon Šabac, na k.p.br. 6916/1, KO Šabac

2. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
2. decembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta za skladištenje i tretman otpada, na k.p.br. 328/4, KO Mišar

2. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće