Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. jun 2020.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Nosilac projekta preduzeće MG Serbien d.o.o, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta, do komercijalnog proizvoda definisanih osobina, kao i postrojenja za tretman otpadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera, sve na k.p. 718, KO Bela Stena, SO Raška.
4. oktobar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
1. decembar 2017.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A na teritoriji GO Obrenovac, Grad Beograd

1. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
14. septembar 2017.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica

14. septembra 2017.|

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
7. jun 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kV ”Kraljevo 3” u TS 400/220/110 kV ”Kraljevo 3”, na k.p. 2020/21 KO Ratina, Grad Kraljevo

7. juna 2016.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće