Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

7. jun 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i adaptacije postojećeg nadzemnog dalekovoda 2 x 110kV, broj 106AB Valjevo – HE Zvornik

7. juna 2016.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće
25. maj 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada na KP 10998/154 i KP 10998/34 KO Đele kula, teritorija Grada Niša

25. maja 2016.|

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
6. januar 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

6. januara 2016.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01) daje sledeće
23. septembar 2015.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja postrojenja „Yunirisk” d.o.o.na lokaciji Fabrike automotora “21. maj ” u Rakovici

23. septembra 2015.|

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće
16. jul 2014.

Zahtev za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE Kostolac b, na KP 303 Kostolac – Selo, grad Požarevac (broj 353-02-409/2014-05)

16. jula 2014.|

Zahtev za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE Kostolac b, na KP 303 Kostolac – Selo, grad Požarevac (broj 353-02-409/2014-05) možete pogledati ovde.