Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. decembar 2020.

O B A V E Š T E NJ E

11. decembra 2020.|

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD  – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 delovi parcela 3154/1, 3155, 3184 (reka Sava), sve u KO Ušće, opština Obrenovac, zaveden pod brojem 353-02-2035/2020-03.
11. decembar 2020.

O B A V E Š T E NJ E

11. decembra 2020.|

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD  – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 1934/1, 1934/4, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1868/1 (lokalni put) i 1849 (deo reke Save) KO Urovci, opština Obrenovac, zaveden pod brojem 353-02-2034/2020-03.
13. novembar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu

13. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
13. novembar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu

13. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
12. novembar 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Zorka”

12. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Nosilac projekta, preduzeće „Elixir Zorka – Mineralna djubriva“ d.o.o, Šabac, Hajduk Veljkova 1, podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Zorka”, na k.p.br. 6915/35, KO Šabac, na terioriji grada Šapca, dana 22.06.2020. godine, zaveden pod br. 353-02-1202/2020-03.