Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. новембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Производни комплекс ”EcoMet Reciklaža” д.о.о, на к.п. број 505, 694 i 717 КО Зајача

5. новембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће
2. новембар 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

2. новембра 2020.|

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „AVECO“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра Првог бр. 34, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта –Центар за управљање отпадом „AVECO“  (складиштење опасног и неопасног отпада и третман неопасног отпада – I фаза, на к.п. бр. 587/2 К.О. Младеновац Варош, градска општина Младеновац, заведен под бројем 353-02-1894/2020-03.од 28.09.2020. године. Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 03.11.2020. године са почетком у 10:00h  у просторијама ГО Младеновац, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.
21. октобар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог моста на месту старог Савског моста

21. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће                                                                    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог моста на месту старог Савског моста, на катастарским парцелама број 473/6, 1508/368, 1508/369, 1496/14, 1508/361, 3292/8, 438/8, 3292/14, део 1508/331, део 445/1, део 473/12, део 473/11, део 1508/370, све у КО Савски венац (Општина Савски венац), и на катастарским парцелама број 2386/3, 2386/2, 2385/2, 2387/2, 2375/7, 2392/2, 6662/11, 6628/1, све у КО Нови Београд (Општина Нови Београд), о чему је јавност већ обавештена преко дневног листа „Политика“ од 05.03.2020. године и службеног сајта Министарства.
16. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3”

16. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”, укупне дужине од око 8 km, заведен под бројем 353-02-1881/2020-03.
16. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково

16. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ”Biogor Oil” д.о.о. Суково поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот, заведен под бројем 353-02-1893/2020-03.