Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. октобар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне, на катастарској парцели број 3280, на територији КО Сурдулица

1. октобра 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 28. и 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта система за регулацију реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – II фаза, на територији општина Аранђеловац и Лазаревац

1. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
29. септембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта ”Сушица” и ”Русавица”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО Лозница

29. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
29. септембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације керамичарске глине лежишта ”Бој Брдо”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО Докмир, на териорији СО Уб

29. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
29. септембар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње радио базне станице “KG3488_03 CA_Ivanjica_3” са антенским стубом, на кат. парцели бр.1583/1 КО Свештица

29. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16),  даје следеће