Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и адаптације објекта за складиштење и третман отпада, на к.п.бр. 328/4, КО Мишар

2. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
26. новембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада, на целокупној територији Републике Србије, са базом на к.п.бр. 15229/2, КО Зрењанин I

26. новембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. новембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве

24. новембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”NAFTACHEM” d.о.о, из Сремске Каменице, Војводе Путника 79, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 97+250 до км 97+500, на делу к.п.бр. 1636, КО Мрђеновац, на подручју града Шапца, дана 13.11.2020. године, заведен под бројем 353-02-2261/2020-03.
13. новембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – коридор далековода 110 kV, трасиран од интерне трафостанице „Кривача“ до трафостанице 110/35 kV „Нересница“

13. новембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. новембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – коридор далековода 110 kV, трасиран од интерне трафостанице „Кривача“ до трафостанице 110/35 kV „Велико Градиште“

13. новембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће