Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу “Голеш”

24. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”УНИМЕР” д.о.о, из Крушевца, Јасички пут 57, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ”Голеш”, на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац.
24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу “Лучина”

24. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ИГМ ”МЛАДОСТ” д.о.о, из Лесковца, Пушкинова бб , поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ”Лучина”, на територији КО Браљина и КО Маћија, на подручју СО Ражањ, дана 18.11.2020. године, заведен под бројем 353-02-2298/2020-03.
24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ”Прелићи”

24. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ГРАД ЧАЧАК, Жупана Страцимира 2, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ”Прелићи”, са реконструкцијом црпних станица ”Бељина”,  ”Кошутњак” и ”Љубић поље”, на територији града Чачка, дана 30.10.2020. године, заведен под бројем 353-02-2104/2020-03.
24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса ”Serbia Zi Jin Copper”

24. новембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће                                                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е Носилац пројекта ”Serbia ZiJin Copper” d.o.o. из Бора, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса ”Serbia Zi Jin Copper” d.o.o. Бор.
16. октобар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу „Каона“

16. октобра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е Носилац пројекта „GANGYAN CO.“ д.о.о. Смедерево, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу „Каона“, на територији општине Кучево. Експлоатационо поље дефинисано је полигоном са координатама темених тачака приказаних у доњој табели: