Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu “Goleš”

24. novembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”UNIMER” d.o.o, iz Kruševca, Jasički put 57, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu ”Goleš”, na teritoriji KO Mirovo, na području SO Boljevac.
24. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu “Lučina”

24. novembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće IGM ”MLADOST” d.o.o, iz Leskovca, Puškinova bb , podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ”Lučina”, na teritoriji KO Braljina i KO Maćija, na području SO Ražanj, dana 18.11.2020. godine, zaveden pod brojem 353-02-2298/2020-03.
24. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ”Prelići”

24. novembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, GRAD ČAČAK, Župana Stracimira 2, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ”Prelići”, sa rekonstrukcijom crpnih stanica ”Beljina”,  ”Košutnjak” i ”Ljubić polje”, na teritoriji grada Čačka, dana 30.10.2020. godine, zaveden pod brojem 353-02-2104/2020-03.
24. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa ”Serbia Zi Jin Copper”

24. novembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće                                                    O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E Nosilac projekta ”Serbia ZiJin Copper” d.o.o. iz Bora, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa ”Serbia Zi Jin Copper” d.o.o. Bor.
16. oktobar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu „Kaona“

16. oktobra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E Nosilac projekta „GANGYAN CO.“ d.o.o. Smederevo, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu „Kaona“, na teritoriji opštine Kučevo. Eksploataciono polje definisano je poligonom sa koordinatama temenih tačaka prikazanih u donjoj tabeli: