Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. децембар 2020.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад

11. децембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднетог од привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 8/2.
10. децембар 2020.

Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада ЈКП „Дубоко“ Ужице

10. децембра 2020.|

Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом у Ужицу, поднет од Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП „Дубоко“ Ужице.
10. децембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча

10. децембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча за складиштење и транспорт неопасног отпада, које је донела Општина Лучани, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове.
9. децембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча

9. децембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча  за сакупљање неопасног отпада, које је донела Општина Лучани, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове.
20. новембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд – у стечају 

20. новембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд – у стечају за складиштење опасног отпада на локацији оператера, у Београду, улица Вилине Воде бб, на к.п. број 7/25 КО Палилула, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.