Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Полој”. ПП „Полој” налази се у Војводини, у северном делу Срема, дуж десне обале дела тока реке Дунав између Нештина и Нештинске аде на западу до Лединаца на истоку. Заштићено подручје територијално припада општинама Бачка Паланка, Беочин и Петроварадин.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ВЕЛИКИ РИМСКИ ШАНАЦ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Заштићено станиште „Велики римски шанац”. ЗС „Велики римски шанац” налази се у јужној Бачкој у Војводини. Обухвата насип и канал дужине 24 km који се пружа правцем југозапад-североисток, од Пејићевих салаша на југу до Бачког Градишта на северу. Заштићено подручје пресецају два водотока: Јегричка и Мала бара.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, поред Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, на почетку улице Мирослава Антића.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, на самом улазу у двориште куће у Улици Мирослава Антића број 4.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”.