Министарство заштите животне средине обележава 16. септембра Међународни дан заштите озонског омотача под слоганом: ОЗОНСКИ ОМОТАЧ – 32 године обнављања, у циљу да се подсетимо на заједнички рад и уложене напоре у заштити озонског омотача, који трају већ 32 године. Овај веома важан дан нас подсећа да и убудуће наставимо са спровођењем активности и мера којима ће се спречити даље оштећење озонског омотача и тиме осигурамо здравље људи и читаве планете.

Захваљујући Монтреалском протоколу, који се показао као најуспешнији споразум из области заштите животне средине, земље потписнице успеле су да избаце из употребе 99 процената супстанци које оштећују озонски омотач, превасходно оних које су се користиле у расхладним и клима-уређајима, и тиме омогућиле обнову озонског омотача, што је и научно потврђено.

Најновија научна процена оштећења озонског омотача, завршена 2018. године, показује  да су се делови озонског омотача обновили у просеку 1-3% по деценији од 2000. године као и да ће се озон на северној хемисфери потпуно обновити до 2030 године. Опоравак јужне хемисфере ће уследити 2050. године, а поларних региона до 2060. године. Све досадашње активности и борба да се  заштити озонски омотач дали су велики допринос и у борби против климатских промена смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште. Управо Кигали амандманом на Монтреалски протокол, који је усвојен 2016. године, а ступио на снагу 1. јануара 2019. године, у протокол су уведени флуоровани гасови са ефектом стаклене баште (ХФЦ супстанце), који се користе као алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач и који, иако немају штетан ефекат на озонски омотач, имају велики потенцијал глобалног загревања и самим тим велики утицај на климатске промене. Спровођењем Кигали амандмана може се избећи до 0,4 °С глобалног пораста температуре до краја овог века, док комбиновањем мера смањења производње и потрошње ХФЦ супстанци и унапређењем енергетске ефикасности у индустрији хлађења, може се постићи додатно деловање на ублажавање климатских промена и континуирана заштита озонског омотача.

Република Србија је ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача („Сл. лист СФРЈ“, број 1/90) и уз њу Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач („Сл. лист СФРЈ“, број 16/90 и „Сл. лист СЦГ“, број 24/04), сукцесијом 2001. године, као и четири амандмана на протокол. Tренутно је на путу да ратификује Кигали амандман.

Преузете међународне обавезе Република Србија испуњава кроз рад Националне озонске канцеларије у оквиру Одeљења за заштиту ваздуха и озонског омотача, Сектора за управљање животном средином Министарства заштите животне средине, уз подршку имплементационих агенција УНИДО-а (Организација УН за индустријски развој и УНЕП-а (Програм УН за животну средину). Кроз бројне активности Монтреалски протокол се успешно спроводи у Републици Србији, а једна од њих је обука и сертификација сервисера.

Сертификација сервисера је веома важна, јер је то један од начина правилног поступања са супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, чиме се спречавају штетне емисије које утичу на оштећење озонског омотача или на глобално загревање и климатске промене.

Oбукa се спроводи у оквиру ХПМП пројекта (Национални план смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника – супстанцe које оштећују озонски омотач) који спроводи Национална озонска канцеларија у саставу Министарства заштите животне средине, а у складу са Уредбом о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС“, број 24/16) кроз обуку сервисних техничара расхладних и клима уређаја. У вези са тим, уз велику помоћ УНИДО-а реализоване су активности које обухватају одабир и опремање тренинг центара у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, спроведене су две обуке тренера, припремљен је сав потребан материјал, као и приручник који у потпуности прати програм обуке. Кроз пројекат су обезбеђена средства за обуку 480 сервисера и до сада је обуку успешно завршило више од 400 сервисера, а у наредном периоду ће се организивати полагање испита и издавање сертификата.

Ове године ће се у Србији обележити Међународни дан заштите озонског омотача уз активно учешће представника Министарства заштите животне средине – Националне озонске канцеларије из Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, на скупу који организује Друштво за КГХ и на којем се очекује преко 100 званица. Такође, још једна од активности коју организује Национална озонска канцеларија у сарадњи са УНИДО-м јесте обуке тренера за добијање Сертификата Б.