Подручје „Ђердап” проглашено је за једанаесто подручје у Републици Србији које је уписано у Списак мочвара од међународног значаја Рамсарске kонвенције, међувладиног споразума који обезбеђује оквир за националне активности и међународну сарадњу на заштити и одрживом коришћењу влажних подручја.

„Ђердап“ се простире на површини од 66.525,11 хектара и обухвата општине Голубац, Мајданпек и Кладово, а добио је статус међународно значајног локалитета нарочито због станишта птица мочварница. То подручје испуњава осам од девет критеријума предвиђених Рамсарском kонвенцијом за упис у Списак мочвара од међународног значаја.

У оквиру њега налазе се Национални парк „Ђердап” и локалитет од међународног значаја за птице „Мала Врбица”, а Ђердапска клисура се убраја у највеће и најстарије водене пробојнице и припада ретким пределима на нашем континенту у којима је концентрисан велики број геолошких, геоморфолошких, палеонтолошких, климатских, едафских, фитоценолошких, фитогеографских, флористичких, фаунистичких, али и културно-историјских и археолошких специфичних феномена.

Подручје „Ђердап“ идентификовано је као подручје од међународног значаја за заштиту биљака (IPA – Important Plant Areas) и део је еколошке мреже Републике Србије. На том простору забележено је присуство 57 врло сложених и разноликих шумских заједница, као и више од 1.100 врста и подврста васкуларне флоре, што је нешто више од четвртине укупне флоре наше земље.

Такође, присутно је и 48 врста инсеката заштићених националним прописима, као и 170 врста птица међу којима су 110 гнездарице. Због разноврсности фауне птица и присуства ретких, угрожених и у другом погледу значајних врста, подручје је препознато као међународно значајно за птице (IBA – Important Bird Areas), у оквиру програма који води Bird Life International и део је еколошке мреже Републике Србије. Већина птица су строго заштићене, а неке од њих налазе се на различитим међународним листама угрожених врста.

 Фауну сисара чини преко 50 врста, међу којима су нарочито значајне оне које имају одређени статус заштите: видра, мрки медвед, вук, рис, дивља мачка, европски јелен, дивокоза и богата фауна слепих мишева. Ту је и око 23 врсте водоземаца и гмизаваца, 61 врста риба, од којих већина живи у Ђердапском језеру и Дунаву. На том подручју налази се и фауна дневних лептира, која броји преко 100 врста, због чега је Ђердап сврстан у међународно значајна подручја одабрана за дневне лептире (PBA – Prime Butterfly Areas) и део еколошке мреже Републике Србије.

Република Србија је чланица Рамсарске kонвенције са једанаест подручја која су уписана у Списак мочвара од међународног значаја. Обавезе земаља чланица Рамсарскe конвенцијe су заштита и одрживо коришћење влажних подручја као и миграторних врста птицa, одређивање нових подручја и подстицање истраживања.

Информација о проглашењу на интернет страници Рамсарске конвенције Serbia adds Djerdap to the Ramsar List | Ramsar