Еко такса

Законом о накнадама за коришћење јавних добара прописане су, између осталих, накнаде за загађивање животне средине и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Економски инструменти

Потребна документација, обрасци у оквиру економских инструмената у области заштите животне средине.

Управљање отпадом

Потребна документација, обрасци као и републичке административне таксе за управљање отпадом.

ЗАХТЕВИ :

Хемијски удеси

Обавештења о хемијским удесима, јавне расправе

Процена утицаја на животну средину

Упутства, захтеви и донета решења о процени утицаја на животну средину.

Управљање хемикалијама

Потребна документација, обрасци као и републичке административне таксе и накнаде за управљање хемикалијама и биоцидним производима.

Заштита ваздуха и озонског омотача

Потребна документација, обрасци као списак овлашћених институција за заштиту ваздуха и озонског омотача .

Заштита биодиверзитета

Потребна документација, обрасци као списак овлашћених институција за заштиту биодиверзитета и контрола сакупљања и промета заштићених врста флоре и фауне.

Заштита од буке и вибрација

Потребна документација, обрасци као списак овлашћених институција за заштиту од бука и вибрација.

Заштита од нејонизујућих зрачења

Потребна документација, као и списак овлашћених институција за заштиту од нејонизујућих зрачења.

Захтев за мишљење за ослобађање од плаћања увозних дажбина

Потребна документација уз Захтев за мишљење за ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему која служи непосредно за заштиту животне средине.

Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине