Za koje hemikalije i proizvode izvoznici moraju da sprovedu postupak prethodnog obaveštenja?

Postupak prethodnog obaveštenja sprovodi se za:

 • sve hemikalije iz Dela 1. Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija;
 • hemikalije koje sadrže supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija klasifikuju kao opasne;
 • proizvode koji sadrže hemikalije u neizreagovanom obliku odnosno smešu  koja sadrži supstancu iz Dela 2. Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija klasifikuju kao opasne bez obzira na prisustvo drugih supstanci.

Postupak prethodnog obaveštenja sprovodi se za hemikalije iz Dela 2. Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija bez obzira na način korišćenja u zemlji u koju se izvozi.

Kada se postupak prethodnog obaveštenja ne sprovodi?

Postupak prethodnog obaveštenja se ne sprovodi ako se hemikalija nalazi na Spisku Roterdamske konvencije (Deo 2. Odeljak B Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija) i ako je nadležni organ zemlje u koju se hemikalija izvozi dostavio Sekretarijatu Roterdamske konvencije odgovor u vezi sa uvozom te hemikalije (PIC cirkular).

Kome se podnosi zahtev da bi se sproveo postupak prethodnog obaveštenja?

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine.

Kada se podnosi zahtev za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja?

Zahtev za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja izvoznik podnosi:

 • najkasnije 30 dana pre prvog nameravanog izvoza;
 • najkasnije 15 dana pre prvog izvoza svake naredne kalendarske godine.

Izvoznici ne moraju podneti zahtev za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja o izvozu iste hemikalije u istu zemlju, ako se izvoz sprovodi više puta u toku iste kalendarske godine (od 1. januara do 31. decembra).

POSTUPAK PRETHODNOG OBAVEŠTENJA – KORAK PO KORAK

1. Izvoznik podnosi zahtev ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine uz koji dostavlja popunjen obrazac dat u Prilogu 2. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija i bezbednosni listhemikalije odnosno proizvoda koji namerava da izveze;

 1. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine proverava dostavljenu dokumentaciju i priprema obaveštenje o izvozu
 • ako je neophodna dopuna dokumentacije ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine zahteva od izvoznika da dopunu dostave u roku od 7 dana;
 • ako izvoznik ne dostavi dokumentaciju u predviđenom roku, ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine odbacuje zahtev kao nepotpun;

3. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine dostavlja obaveštenje o izvozu nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija ili proizvod;

4. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine izdaje izvozniku potvrdu da je sproveden postupak prethodnog obaveštenja.

Šta izvoznik treba da radi pri izvozu?

 • da ima potvrdu o sprovedenom postupku prethodnog obaveštenja dobijenu od strane ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine;
 • da se uskladi sa opštim zahtevima za izvoz supstanci i smeša;
 • da se uskladi sa bilo kojim instrukcijama ili zahtevima za informacijom zemlje u koju se izvozi.