У „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 98/2020 од 10.07.2020. године, објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који се примењују од 01. августа 2020. год.

 Усклађени динарски износи републичких административних такси за издавање дозволе и потврде које се издају приликом прекограничног кретања отпада припадају тарифном броју 197. из Закона о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн, 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – исправка и 98/2020 – усклађени дин. изн.).

Доказ о уплаћеној  административној такси доставља се у оригиналу и потребно је јасно навести податке уплатиоца са доле наведеним инструкцијама:

Корисник:  – Буџет Републике Србије,

Сврха: такса за издавање (пример: дозвола, решење, потврде…..бр. или конкретна радња везана за захтев)

жиро рачун број: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 50-016 или позив на број на место уплате/општинe;

 „Тарифни број 197“.

Сврха уплате РСД
1. За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана 32.730
2. За дозволу за извоз неопасног отпада 196.420
3. За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине 78.580
4. За дозволу за извоз опасног отпада 63.310
5. За дозволу за транзит опасног отпада 63.310
6. За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола 6.020

Београд,  јул 2020. године