Stručne organizacije podnose zahtev za ovlašćivanje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na obrascu datom u Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije za ispitivanje otpada („Službeni glasnik RS“ br 53/2006).

Uz zahtev i dodatnu dokumentaciju prema navedenom Pravilniku, stručna organizacija prilaže i:

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 8.490,00 dinara
žiro račun broj: 840-742221843-57, model 97,  poziv na broj: 50-016
svrha uplate: Zahtev za dobijanje rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za ispitivanje otpada – tarifni br. 197,

a na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 – usklađeni din. izn.)

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu pisarnice na lokaciji:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Republika Srbija

Po dobijanju zahteva ministarstvo  pregleda prispelu dokumentaciju i posle toga vrši obilazak laboratorije gde proverava navode stručne organizacije, koje je podnela uz zahtev, po pitanju kadra, opreme, prostora i načina evidentiranja podataka i utvrđuje stručnost u realizaciji ispitivanja otpada. Zapisnički se konstatuje činjenično stanje utvrđeno obilaskom određene stručne organizacije, i donosi odgovarajuće rešenje, a u skladu sa zakonskom regulativom.