Уз захтев за добијање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада подноси се документација у складу са Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (“Сл. гласник РС”, бр. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017 и 38/2018) и обухвата прекогранично кретање отпада и податке  утврђене у прописаним листама опасног отпада и неопасног отпада и неопасног отпада садржане у Закону о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању, Уредби о листама отпада за прекогранично кретање (“Службени гласник РС”, број 60/09), Уредби о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине – („Службени гласник РС”, бр. 60/09). У складу са чланом 72. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/2009. 88/2010. и 14/2016), увоз, извоз и транзит отпада који се обавља у више пошиљки одобрава се за период до 12 месеци (уколико је тај период покривен документацијом).

Подносилац захтева може затражити дозволу или пријавити прекогранично кретање отпада (увоз, извоз и транзит) у више пошиљки у случају када се ради о отпаду истих физичко-хемијских особина, који се отпрема на исто одредиште преко истих граничних прелаза.

Уз захтев за издавање дозволе за прекогранично кретање отпада подноси се општа и посебна документација прописана Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада.

Општа документација обухвата следеће:

1)     за увоз, извоз и транзит опасног отпада

  • Обавештење о прекограничном кретању отпада,
  • Документ о прекограничном кретању отпада и
  • Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом;

2)     за увоз и извоз неопасног отпада

  • Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада (ДППКНО) и
  • Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом.

Списак овлашћених стручних организација за испитивање отпада можете погледати овде.

Систем нотификације се примењује на прекогранично кретање опасног отпада тако да држава извоза доставља држави увоза и свим државама транзита Обавештење о прекограничном кретању отпада (Нотификациони документ), у складу са чланом 6. Базелске конвенције. Прекогранично кретање отпада не може започети пре него што све државе не издају дозволе (увоз, извоз и транзит отпада). Сваку пошиљку прати дозвола са Документом о кретању отпада издатим од стране државе извоза и Обавештењем о прекограничном кретању отпада.

За прекогранично кретањe неопасног отпада (увоз, извоз и транзит) не примењује се систем обавештавања и сагласности (нотификацијска процедура).

На увоз и извоз одређених врста неопасног отпада не примењује се систем довола (Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање (“Службени гласник РС”, број 102/10)).

За прекогранично кретањe неопасног отпада који не прелази количину од 25kg и намењен је за лабораторијске сврхе, не издаје се дозвола.

На транзит свих врста неопасног отпада не примењује се систем дозвола.

Сваку пошиљку неопасног отпада прати прописана документација – Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање (“Службени гласник РС”, број 102/10).

Захтеви за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит отпада, као и захтеви за издавање потврде о пријави прекограничног кретања неопасног отпада налазе се у секцији Захтеви, а обрасци:

  1. Обавештење о прекограничном кретању отпада (на српском и енглеском језику) и Документ о прекограничном кретању отпада (на српском и енглеском језику) који прате прекогранично кретање опасног отпада
  2. Образац – Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада (на српском и енглеском језику)

Напомена: Аминистративне таксе за дозволе и потврде пријаве прекограничног кретања отпада које издаје одељење за управљање отпадом можете погледати овде.