1. За издавање дозволе за третман опасног отпада на локацији оператера, третман инертног и неопасног отпада спаљивањем или су-спаљивањем на локацији оператера и дозволе за третман отпада у мобилном постројењу, неопходно је да се доставе следећи подаци, у складу са чланом 62. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18):
 • попуњен образац Захтева за издавање дозволе за третман отпада, у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18);
 • потврдa о регистрацији (Извод о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и Оснивачки акт);
 • за квалификовано лице одговорно за стручни рад, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), неопходно је да се достави:
  1. доказ да је постављено за квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу, потписан од стране овлашћеног/одговорног лица код оператера;
  1. доказ да није кажњавано за било које кривично дело (потврде од надлежних органа МУП, Тужилаштва и Суда);
  2. има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом за управљање неопасним отпадом (као доказ приложити: Уговор о раду, копију обрасца за пријаву на осигурање, копију радне књижице (ко је поседује) и копију дипломе);
  3. има најмање стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно најмање више образовање из природно-математичких, медицинских или техничко-технилошких наука и да има најмање три године радног искуства за управљање опасним отпадом (као доказ приложити: Уговор о раду, копију обрасца за пријаву на осигурање, копију радне књижице (ко је поседује) и копију дипломе).
 • радни план постројења за управљање отпадом, израђен у складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом;
 • план заштите од удеса у складу са законом (План заштите од удеса израђују само оператери seveso постројења, у складу са Правилником о листама опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената („Службени гласник РС“, бр. 41/10). Уколико оператер не подлеже обавези израде, доставља интерни план заштите од удеса.);
 • план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара (као доказ доставити копију решења којим је одређена категорија угрожености од пожара и план/правила заштите од пожара), као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15), као и друге податке: сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и доказ да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом; Одлуку о одређивању лица за заштиту од пожара, Уверење о положеном стручном испиту и Извештај о ивршеној обуци запослених, у складу са Законом о заштити од пожара;
 • план за затварање постројења за управљање отпадом;
 • изјавa о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
 • изјавa о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;
 • сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом;
 • копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом (копија катастарског плана, препис листа непокретности, локацијска дозвола, грађевинска дозвола, употребна дозвола, водна дозвола и сл.);
 • финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима (или Полису осигурања од одговорности за штете причињене трећим лицима у току обављања делатности третмана отпада, а које за последицу имају смрт, повреду тела или здравља, оштећење ствари и имовине и загађење животне средине, на годишњем нивоу и са уговореним роком осигуравања од десет година);
 • докази о уплати одговарајућих административних такси за издавање предметне дозволе (оригинал налога за пренос или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016) у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:
  1. 320,00 динара за подношење захтева – тарифни број 1;
  2. 65.490,00 динара за издавање Решења за третман отпада – тарифни број 197.