1. Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog i/ili opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije se podnosi na memorandumu u slobodnoj formi, overen potpisom ovlašćenog lica. U zahtevu je neophodno da se navedu sledeći podaci u skladu sa članom 70. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16):
  • podaci o podnosiocu zahteva (naziv operatera, adresa, kontakt osoba, kontakt telefon);
  • podaci o vrsti otpada (neopasan i/ili opasan) i naveden spisak otpada sa šestocifrenim indeksnim brojevima otpada i nazivima za svaku vrstu otpada, čije se sakupljanje planira, u skladu sa Katalogom otpada iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS”, br. 56/10);
  • podaci o opremi za sakupljanje otpada (dokazi o nabavci opreme ili Izjava o posedovanju opreme za sakupljanje otpada (kontejneri, burad, kutije, vreće…), sa podacima o dimenzijama, kapacitetu i materijalu od kog je izrađena oprema, overena potpisom i pečatom ovlašćenog lica);
  • podaci o lokaciji na kojoj će biti postavljena oprema za sakupljanje otpada (kontejneri, burad, kutije, vreće…);

 

Uz zahtev za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti i:

  • registracija za obavljanje delatnosti (Izvod o registraciji privrednog subjekta u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Osnivački akt);
  • dokazi o uplati odgovarajućih administrativnih taksi za izdavanje predmetne dozvole (original naloga za prenos ili izvod iz banke overen potpisom i pečatom banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016) u skladu sa članom 82. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o upravljanju otpadom i Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:
    1. 320,00 dinara za podnošenje zahteva – tarifni broj 1;
    2. 19.650,00 dinara za izdavanje Rešenja za sakupljanje otpada – tarifni broj 197.