1. Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије се подноси на меморандуму у слободној форми, оверен потписом и печатом овлашћеног лица. У захтеву је неопходно да се наведу следећи подаци у складу са чланом 70. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16):
 • подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);
 • подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије се сакупљање и транспорт планира, у складу са Каталогом отпада из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10);
 • подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или Изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће…), са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема, оверена потписом и печатом овлашћеног лица);
 • подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће…);
 • подаци о возилима та транспорт неопасног и опасног отпада.

 

Уз захтев за издавање дозволе потребно је доставити и:

 • регистрација за обављање делатности (Извод о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и Оснивачки акт);
 • Дозволе за транспорт отпада издају се у складу са одредбама члана 70. Закона о управљању отпадом и у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, за превоз отпада за сопствене потребе и за јавни превоз;
  1. превоз отпада за јавни превоз:
   1. Дозвола за транспорт отпада се издаје без прописане Лиценце за превоз, возилом чија је највећа укупна дозвољена маса до 3500 kg и које је у власништву или у финансијском лизингу подносиоца захтева за издавање дозволе за транспорт опада;
   2. Дозвола за транспорт отпада се издаје уз достављање прописане Лиценце за превоз, коју подносилац захтева за транспорт отпада прибавља од Министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају;
  2. превоз отпада за сопствене потребе:
   1. Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе, издаје се оператеру ако поседује дозволу за складиштење и/или третман отпада, само за оне врсте отпада које су наведене у дозволи за складиштење и/или третман отпада;
   2. Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе, издаје се привредном субјекту, оператеру или произвођачу отпада, који вршењем своје претежне делатности производи отпад, само за оне врсте отпада које настају вршењем претежне делатности (нпр. грађевинска фирма производи грађевински отпад, текстилна индустрија производи текстилни отпад…);
 • Подаци о власништву над возилима за превоз неопасног и опасног отпада (у власништву, возило на лизинг), уговор са лизинг кућом са дефинисаним појединачним правима и обавезама у погледу опремљености и испуњавању услова (видети тачку 4);
 • подаци о возилима за транспорт неопасног и опасног отпада:
  1. за транспорт неопасног отпада: читачи и копије саобраћајних дозвола теретних возила и приколица;
  2. за транспорт опасног отпада у складу са Законом о транспорту опасне робе;
   1. уколико је у питању цистерна којом се планира транспорт опасног отпада, уз ADR Сертификат за комплетно возило, потребно је и;
    1. Лице стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и радним задацима Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, потписаног на 5 година;
    2. Сертификат о стручној оспособљености за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, издат од стране Управе за транспорт опасног терета или одговарајуће међународне институције овлашћене за сертификовање Саветника;
   2. Уколико је у питању теретно возило за које се не издаје ADR Сертификат за возило, потребно је и:
    1. Лице стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и радним задацима Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, потписаног на 5 година;
    2. Сертификат о стручној оспособљености за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, издат од стране Управе за транспорт опасног терета или одговарајуће међународне институције овлашћене за сертификовање Саветника;
 • ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање возилима које превозе опасне материје;
 1. Потврда о положеном стручном испиту за лица која рукују опасним материјама односно учествују у припреми за превоз, утовар, претовар и истовар опасних материја, издат од стране МУП, Сектора за ванредне ситуације или Потврду о стручној обуци запослених на пословима у транспорту опасног терета, издату од стране Саветника за безбедност у транспорту опасног терета;
 2. Полиса за осигурање од одговорности за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица и загађења животне средине за обављање делатности транспорта опасног отпада друмским саобраћајем на територији Републике Србије, на годишњем нивоу и са уговореним роком осигуравања од пет година,
 • докази о уплати одговарајућих административних такси за издавање предметне дозволе (оригинал налога за пренос или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016) у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:
  1. 320,00 динара за подношење захтева – тарифни број 1;
   2. 32.730,00 динара за издавање Решења за сакупљање и транспорт отпада – тарифни број 197.