1. Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije se podnosi na memorandumu u slobodnoj formi, overen potpisom i pečatom ovlašćenog lica. U zahtevu je neophodno da se navedu sledeći podaci u skladu sa članom 70. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16):
 • podaci o podnosiocu zahteva (naziv operatera, adresa, kontakt osoba, kontakt telefon);
 • podaci o vrsti otpada (neopasan i/ili opasan) i naveden spisak otpada sa šestocifrenim indeksnim brojevima otpada i nazivima za svaku vrstu otpada, čije se sakupljanje i transport planira, u skladu sa Katalogom otpada iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS”, br. 56/10);
 • podaci o opremi za sakupljanje otpada (dokazi o nabavci opreme ili Izjava o posedovanju opreme za sakupljanje otpada (kontejneri, burad, kutije, vreće…), sa podacima o dimenzijama, kapacitetu i materijalu od kog je izrađena oprema, overena potpisom i pečatom ovlašćenog lica);
 • podaci o lokaciji na kojoj će biti postavljena oprema za sakupljanje otpada (kontejneri, burad, kutije, vreće…);
 • podaci o vozilima ta transport neopasnog i opasnog otpada.

 

Uz zahtev za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti i:

 • registracija za obavljanje delatnosti (Izvod o registraciji privrednog subjekta u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Osnivački akt);
 • Dozvole za transport otpada izdaju se u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o upravljanju otpadom i u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, za prevoz otpada za sopstvene potrebe i za javni prevoz;
  1. prevoz otpada za javni prevoz:
   1. Dozvola za transport otpada se izdaje bez propisane Licence za prevoz, vozilom čija je najveća ukupna dozvoljena masa do 3500 kg i koje je u vlasništvu ili u finansijskom lizingu podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za transport opada;
   2. Dozvola za transport otpada se izdaje uz dostavljanje propisane Licence za prevoz, koju podnosilac zahteva za transport otpada pribavlja od Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju;
  2. prevoz otpada za sopstvene potrebe:
   1. Dozvola za transport otpada, za sopstvene potrebe, izdaje se operateru ako poseduje dozvolu za skladištenje i/ili tretman otpada, samo za one vrste otpada koje su navedene u dozvoli za skladištenje i/ili tretman otpada;
   2. Dozvola za transport otpada, za sopstvene potrebe, izdaje se privrednom subjektu, operateru ili proizvođaču otpada, koji vršenjem svoje pretežne delatnosti proizvodi otpad, samo za one vrste otpada koje nastaju vršenjem pretežne delatnosti (npr. građevinska firma proizvodi građevinski otpad, tekstilna industrija proizvodi tekstilni otpad…);
 • Podaci o vlasništvu nad vozilima za prevoz neopasnog i opasnog otpada (u vlasništvu, vozilo na lizing), ugovor sa lizing kućom sa definisanim pojedinačnim pravima i obavezama u pogledu opremljenosti i ispunjavanju uslova (videti tačku 4);
 • podaci o vozilima za transport neopasnog i opasnog otpada:
  1. za transport neopasnog otpada: čitači i kopije saobraćajnih dozvola teretnih vozila i prikolica;
  2. za transport opasnog otpada u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe;
   1. ukoliko je u pitanju cisterna kojom se planira transport opasnog otpada, uz ADR Sertifikat za kompletno vozilo, potrebno je i;
    1. Lice stalno zaposleno ili angažovano putem ugovora o pružanju usluga na poslovima i radnim zadacima Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, potpisanog na 5 godina;
    2. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, izdat od strane Uprave za transport opasnog tereta ili odgovarajuće međunarodne institucije ovlašćene za sertifikovanje Savetnika;
   2. Ukoliko je u pitanju teretno vozilo za koje se ne izdaje ADR Sertifikat za vozilo, potrebno je i:
    1. Lice stalno zaposleno ili angažovano putem ugovora o pružanju usluga na poslovima i radnim zadacima Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, potpisanog na 5 godina;
    2. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, izdat od strane Uprave za transport opasnog tereta ili odgovarajuće međunarodne institucije ovlašćene za sertifikovanje Savetnika;
 • ADR Sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača za upravljanje vozilima koje prevoze opasne materije;
 1. Potvrda o položenom stručnom ispitu za lica koja rukuju opasnim materijama odnosno učestvuju u pripremi za prevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih materija, izdat od strane MUP, Sektora za vanredne situacije ili Potvrdu o stručnoj obuci zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta, izdatu od strane Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;
 2. Polisa za osiguranje od odgovornosti za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica i zagađenja životne sredine za obavljanje delatnosti transporta opasnog otpada drumskim saobraćajem na teritoriji Republike Srbije, na godišnjem nivou i sa ugovorenim rokom osiguravanja od pet godina,
 • dokazi o uplati odgovarajućih administrativnih taksi za izdavanje predmetne dozvole (original naloga za prenos ili izvod iz banke overen potpisom i pečatom banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016) u skladu sa članom 82. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o upravljanju otpadom i Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:
  1. 320,00 dinara za podnošenje zahteva – tarifni broj 1;
   2. 32.730,00 dinara za izdavanje Rešenja za sakupljanje i transport otpada – tarifni broj 197.