1. Уз захтев за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом, оператер доставља документацију којом потврђује измене и допуне које захтева и доказе о уплати одговарајућих административних такси за издавање предметне дозволе, у складу са Законом о републичким административним таксама, (оригинал налога за пренос или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016), у износу од:
    1. 320,00 динара за подношење захтева за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом – тарифни број 1;
    2. 6.550,00 динара за издавање Решења о издавању измене и допуне дозволе за управљање отпадом – тарифни број 197.