1. Uz zahtev za izdavanje izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom, operater dostavlja dokumentaciju kojom potvrđuje izmene i dopune koje zahteva i dokaze o uplati odgovarajućih administrativnih taksi za izdavanje predmetne dozvole, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, (original naloga za prenos ili izvod iz banke overen potpisom i pečatom banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016), u iznosu od:
    1. 320,00 dinara za podnošenje zahteva za izdavanje izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom – tarifni broj 1;
    2. 6.550,00 dinara za izdavanje Rešenja o izdavanju izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom – tarifni broj 197.