Министарству заштите животне средине, као надлежном органу, у складу са чланом 59. и 60. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), оператер се обраћа Захтевом за добијање дозволе за обављање делатности у области управљања отпадом за:

  • сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;
  • третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање опасног отпада на локацији оператера;
  • третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног и опасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе;
  • третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу.

Инструкције

Инструкције за издавање дозвола за транспорт отпада

Захтеви

Документација потребна за издавање појединих врста дозвола, горе наведених:

ОТПАД