Дозволе за извоз заштићених врста у комерцијалне сврхе на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10) и Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09):

 1. захтев за дозволу за извоз заштићених биљних и животињских врста са следећим подацима:
 • подносилац захтева
 • адреса и телефон подносиоца
 • народни и латински назив заштићених врста са количином и стањем у којем се извози
 • земља у коју се извози.

2. републичка административна такса по тарифном броју 189 у износу од 3.150,00 динара; ж.р: 840-742221843-57 позив на број 97 50-016, уплата на рачун јавних прихода

3. доказ о пореклу робе (уколико је са територије Републике Србије – копија Дозволе за сакупљање, копија дозволе предузећа или предузетника уколико су заштићене врсте откупљене, ако је дозвола о сакупљању старија од шест месеци – записник о извршеном инспекцијском прегледу са лагер листом односно тачним количинама заштићених врста на залихама (рок важења шест месеци), уколико је пореклом из увоза – Дозвола о увозу и JCI, а уколико су врсте увезене прошле године потребан је записник републичког инспектора за заштиту животне средине о постојању количина и стању заштићених врста на лагеру

4. купо-продајни уговор са ино-партнером или профактура (фактура) ино-партнера.

Захтев за издавање дозволе за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива које су на листи уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.


Документa, којa су потребна уз захтев:

а) Документа која говоре о пореклу заштићених врста:

 1.  копија дозволе за сакупљање из природе (која важи до 1.марта наредне године);
 2. записник реп.инспектора о стању и количинина заштићених врста на лагеру (рок важења 6 месеци);
 3. копија дозволе предузећа или предузетника од кога су купљене заштићене врсте;
 4. купопродајни уговор или профактура (рачун) са наведеним предузећем или предузетником;
 5. Уколико су врсте увезене, јединствена царинска исправа о увезеним врстама и количинама;
 6. Уколико су врсте увезене прошле године, записник реп. инспектора за заштиту животне средине о постојању, количини и стању заштићених врста на лагеру.

 б) Копија уговора са инопартнером (профактура).


Пријава се подноси:

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу