Dozvole za izvoz zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09):

 1. zahtev za dozvolu za izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta sa sledećim podacima:
 • podnosilac zahteva
 • adresa i telefon podnosioca
 • narodni i latinski naziv zaštićenih vrsta sa količinom i stanjem u kojem se izvozi
 • zemlja u koju se izvozi.

2. republička administrativna taksa po tarifnom broju 189 u iznosu od 3.150,00 dinara; ž.r: 840-742221843-57 poziv na broj 97 50-016, uplata na račun javnih prihoda

3. dokaz o poreklu robe (ukoliko je sa teritorije Republike Srbije – kopija Dozvole za sakupljanje, kopija dozvole preduzeća ili preduzetnika ukoliko su zaštićene vrste otkupljene, ako je dozvola o sakupljanju starija od šest meseci – zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu sa lager listom odnosno tačnim količinama zaštićenih vrsta na zalihama (rok važenja šest meseci), ukoliko je poreklom iz uvoza – Dozvola o uvozu i JCI, a ukoliko su vrste uvezene prošle godine potreban je zapisnik republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o postojanju količina i stanju zaštićenih vrsta na lageru

4. kupo-prodajni ugovor sa ino-partnerom ili profaktura (faktura) ino-partnera.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva koje su na listi uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.


Dokumenta, koja su potrebna uz zahtev:

a) Dokumenta koja govore o poreklu zaštićenih vrsta:

 1.  kopija dozvole za sakupljanje iz prirode (koja važi do 1.marta naredne godine);
 2. zapisnik rep.inspektora o stanju i količinina zaštićenih vrsta na lageru (rok važenja 6 meseci);
 3. kopija dozvole preduzeća ili preduzetnika od koga su kupljene zaštićene vrste;
 4. kupoprodajni ugovor ili profaktura (račun) sa navedenim preduzećem ili preduzetnikom;
 5. Ukoliko su vrste uvezene, jedinstvena carinska isprava o uvezenim vrstama i količinama;
 6. Ukoliko su vrste uvezene prošle godine, zapisnik rep. inspektora za zaštitu životne sredine o postojanju, količini i stanju zaštićenih vrsta na lageru.

 b) Kopija ugovora sa inopartnerom (profaktura).


Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu